Algemene Leden Vergadering

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van vereniging ‘de Vrijplaats’
Zondag 30 november 2014

Opening en mededelingen

Helen Land opent de vergadering mede namens medebestuurslid Helen de Raad. Welkom aan Marjan Duijm, voorzitter van HVH.

Financiën 2014 en 2015

2014: Er lijkt voor 2014 een klein positief saldo te ontstaan, onder andere doordat de leden nu zelf het programma verzorgen en door onze soberheid.

2015: De globale begroting wordt vastgesteld; de contributie wordt – na stemming – vastgesteld op € 70,- voor komend jaar. Entree voor niet leden is € 10,- per bijeenkomst. Proefabonnement is € 30,- voor 4 keer.

Het programma van De Vrijplaats zal op dezelfde manier als in 2014 (van en voor de leden) voortgezet worden: 1 maal per maand op de laatste zondag.

Samenwerking met humanistische partners in de regionale Humanistische Alliantie Haaglanden (HAH) zal door opheffing van de HAH alleen op projectbasis kunnen. Er komt geen rechtspersoon HAH; dus het lidmaatschap van € 250,- aan de HAH vervalt. Marjan meldt dat het nog resterend totale budget van die HAH a € 1.800,- wordt ingezet voor Wereldhumanismedag 2015.

De leden stemmen in om de Vrijplaats rechtstreeks lid van de internationale IHEU a € 100,- te maken en de € 50,- contributie per jaar aan de landelijke Humanistische Alliantie te blijven continueren.

Er komt een nieuwe website voor Humanistisch Verbond Haaglanden, met een link naar ons programma.

Toekomst van VP en samengaan met HVH

De voorgestelde intentieverklaring benoemt onze wensen en het gezamenlijke kader, nl. het ‘brede humanisme’. Gesprekspunten daarover zijn: we willen samen de krachten bundelen; leden van VP zijn welkom bij HVH en visa versa.

Eindbeeld wordt: 1 bestuur, 1 lidmaatschap gezamenlijk (HV en VP) bepalen en beheren van het programma, de communicatie en financiën. Wat betreft VP komt er dus ook een brede programmagroep en een brede ALV. Uitgaande van het brede humanisme wil de VP het programma/de portefeuilles voor persoonlijke humanisme in het nieuwe HVH bestuur op zich nemen. VP wil wel behoud van de naam (naar buiten) en het eigen programma. VP kan profiteren van de kracht, middelen en bekendheid van HVH en HVH van de opgebouwde kennis en het netwerk van de VP.

Naar aanleiding van een vraag schetst Marjan Duijm hoe het ervoor staat en wat de afspraken zijn rond de middelen van HVH; er is o.a. zo’n € 10.000 beschikbaar voor activiteiten. Er kan formeel geen geoormerkt geld, apart voor VP, op de begroting HVH komen te staan. VP is welkom, er is geen beletsel. De behoefte aan persoonlijke bezinning en filosofie wordt hier en landelijk erkend, net als de goede resultaten van samen door HVH en VP georganiseerde bijeenkomsten, bijv. op de zaterdagen in 2013.

Besluit: de ALV stemt unaniem in met het voorstel tot samengaan van de VP en het HVH in het komende jaar. De uitwerking, o.a. m.b.t. de rechtspersoon en financiën, gaat nu starten. We streven naar samengaan rondom de zomer.  De twee Helens zullen de uitwerking in eerste instantie samen met Marjan oppakken; waarbij zij graag gebruik maken van de kennis en inzet van de leden.

Het boek over de geschiedenis van Modern Beraad 

Vraag van het bestuur aan de ALV is of ze instemt met het principe, waarna de financiering nog wordt uitgewerkt. Marco licht desgevraagd het projectplan toe. De kern: Modern Beraad en VP waren volgens historici uniek in hun tijd en zijn een boek waard. Sterk punt is de lange geschiedenis sinds 1958 en het archief met de vele uitgewerkte lezingen. De bedoeling is dat er in het boek interviews met en herinneringen van oude leden komen.

Een punt van zorg cq discussie zijn de benodigde cq begrootte financiën. Het bestuur wil eerst over het samengaan met het HV en de financiën goede afspraken hebben vastgelegd, voordat er definitief besloten wordt over het budget voor het boek. Marco zegt toe ondertussen ook andere financieringsbronnen te zoeken. Er kan door vrijwilligerswerk (ook door leden) worden bespaard. Digitaliseren van het hele archief blijkt niet nodig en te duur.

Het Bestuur vraagt Marco over die andere financiële bronnen te rapporteren op de volgende ALV (zomer 2015); daarbij wordt ook gedacht aan bijdragen van leden. Er worden suggesties gedaan van fondsen.

De ALV stemt met het bovenstaande in. Marco begint inmiddels alvast met enkele interviews met leden en bestuurders. Het plan wordt verder uitgewerkt in de klankbordgroep.

Programma en wat verder ter tafel komt

De klankbordgroep van 8 leden krijgt opnieuw mandaat om het programma voor de ochtendbijeenkomsten op de – na stemming – laatste zondag van de maand op te stellen.

Voor de zomer is er weer een ALV over het samengaan met HVH, de financiën en het boek (de fondsen).

De Haagsche Raad voor Religies wil een nieuwe vertegenwoordiger vanuit het humanisme; die mag ook vanuit VP komen.

Landelijk groeit het ‘brede humanisme’ ook. Zo wordt er bijv. samenwerking gezocht met vrijzinnigen in de landelijke Alliantie onderzocht, op verzoek van Boris van der Ham (landelijk voorzitter van HV) en er komt een leerstoel voor ‘vrijzinnigheid’ aan de Universiteit voor Humanistiek.

De voorzitter dankt een ieder voor zijn en haar inbreng en sluit de vergadering.