Algemene Leden Vergadering

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van vereniging ‘de Vrijplaats’
Zondag 27 september 2015, Couveehuis, Frankenslag 139, Den Haag

Opening en mededelingen

Helen Land opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten, speciaal welkom voor de vrijwilligers Denise van Lieshout (communicatie en webredactie) en Judith Mos (secretariaat).

Verslag algemene ledenvergadering 30 november 2014

Het verslag wordt zonder aan- of opmerkingen of toevoegingen vastgesteld.

Financieel jaaroverzicht 2014

Aad Pronk en Mieke Wiegers hebben de financiële verantwoording van Judith Mos steekproefsgewijze gecontroleerd aan de hand van: excelbestand met detailoverzicht, afschriften ING en aanwezigheid facturen en declaraties. De kascommissie is akkoord en overhandigd de opgestelde en ondertekende verklaring.

Judith Mos geeft een nadere toelichting op de cijfers, waarin een verdere afname van het vermogen te zien is.

Samenwerking met het Humanistisch Verbond

Er is een intentieverklaring opgesteld die goedgekeurd is in de vergadering van het HV bestuur van maart 2015. De bedoeling was dat De Vrijplaats vanaf 2016 onderdeel van het HV zou worden.

Tussen de statuten van het bestuur HV afdeling Den Haag en het bestuur van de Stichting Vrienden HV afdeling Den Haag blijkt sprake te zijn van ‘weeffouten’. Mede als gevolg daarvan zijn er momenteel nogal wat mutaties en vacatures binnen beide besturen en is de hulp ingeroepen van het landelijk bestuur om de weeffouten eruit te halen. Er is op dit moment geen sprake van een stabiele situatie en van een interim situatie.

Dit heeft het bestuur van De Vrijplaats doen besluiten om in 2016 nog zelfstandig te blijven. Dit om de nieuwe bestuurssamenstelling eerst een kans te geven en tegelijkertijd af te tasten of het vernieuwde bestuur ook het brede humanisme wil uitdragen met daarin een plek voor De Vrijplaats.

Vastgesteld wordt dat in 2016 de situatie opnieuw bekeken en beoordeeld zal worden. In het najaar 2016 zal de finale beslissing door De Vrijplaats genomen (moeten) worden.

Contributie

In 2013 bedroeg de contributie € 80,00. In 2014 is de contributie verlaagd naar € 70,00. De zondagbijeenkomsten zijn gratis voor leden, voor introducees € 10,00 per keer of € 30,00 als proef voor vier bijeenkomsten.

Nu er voor gekozen is om De Vrijplaats een jaar langer zelfstandig te laten blijven moet er voor 2016 een contributie worden vastgesteld. Voorgesteld wordt de contributie te verlagen naar € 60,00. De leden kunnen vrijwillig een hogere bijdrage storten. Bij de contributie van € 60,00 kan er geen sprake zijn van een ambitieus programma met veel externe sprekers. Er wordt wel naar gestreefd om 2 a 3 keer gebruik te maken van een externe spreker. Indien gedurende het programmajaar 2016 meer externe sprekers gewenst is kan een extra bijdrage worden gevraagd aan de leden.

Ter vergadering wordt besloten dat introducees in 2016 € 8,00 entree gaan betalen. De 1e keer is altijd gratis. M.b.t. de bijeenkomst van 27 oktober 2015 “Vriendschap een 2e ik” met filosofe Catharina de Haas zijn al afspraken gemaakt. Gezien het onderwerp is het verzoek aan alle leden om een introducée (vriend/in) mee te nemen; deze betaalt eenmalig € 5,00.

Bestuur De Vrijplaats

Penningmeester
Helen Land licht toe. In 2013 was Jos Jetten de penningmeester. In 2014 en 2015 was Kees Overmeer de penningmeester vanwege de intentie van samengaan HV en DVP. Gezien het uitstellen van het samengaan van HV met DVP is er toch weer behoefte aan een penningmeester binnen De Vrijplaats. Onder de leden bieden Mieke Wiegers en Diana Tempelman zich aan voor deze functie.

Helen de Raad

Helen de Raad geeft aan dat zij circa 5 jaar bestuurslid is geweest voor De Vrijplaats. Eigenlijk ambieerde ze niet zozeer een bestuursfunctie, maar wilde ze zich wel inzetten om Modern Beraad, later De Vrijplaats, een levensvatbare en inspirerende vereniging te laten zijn. Sinds januari 2014 is zij namens VP bestuurslid bij het HV geweest. Gezien de perikelen binnen het bestuur van het HV en het bestuur van de Stichting Vrienden is Helen de Raad met dit bestuurslidmaatschap gestopt. Ze wil nu ook stoppen met bestuurslidmaatschap van De Vrijplaats om zich ook weer op andere zaken te richten. Helen geeft aan wel lid van de programmacommissie te blijven en het leuk te vinden om bijeenkomsten af en toe te begeleiden.

Helen Land dankt Helen voor haar inzet als bestuurslid en geeft aan het heel fijn te vinden dat Helen lid blijft van de programmacommissie. Ze overhandigt als dank aan Helen een boeket en een boek over de “Coach als regisseur”.

Voor de vrijgekomen plaats van Helen de Raad heeft Heleen Jonker zich aangemeld. De vraag ter vergadering is of er meer gegadigden zijn die plaats willen nemen in het bestuur. Dat is niet het geval.

Heleen Jonker

Heleen Jonker stelt zichzelf voor. Zij is gezondheidszorg jurist en heeft 1 jaar als premaster Humanistiek gedaan. Ook heeft zij filosofiecursussen bij het ISVW gevolgd. Na lang in België te hebben gewoond woont zij sinds januari in Nederland. Via het HV is zij lid geworden van het Humanistisch Verbond, afdeling Den Haag. Op een humanistisch café kwam Heleen in contact met Helen Land en vervolgens daarna bij De Vrijplaats.

Tijdens de vergadering wordt vastgesteld dat Heleen Jonker toetreed tot het bestuur van De Vrijplaats, evenals Mieke Wiegers, zij wordt penningmeester. Judith Mos zal de KvK zaken omtrent het nieuwe bestuur van De Vrijplaats verder regelen.

Archief De Vrijplaats, voorheen Modern Beraad

Helen Land geeft Marco Oostdijk het woord. Marco geeft aan dat het groepje bestaande uit Renzo Lupgens en Ykke Sayer tot nu toe de helft van het archief hebben gedaan. De verslagen van de bijeenkomsten zijn geordend op jaar en de dubbele zaken zijn er uit gehaald. Wat er nu nog gedaan moet worden zijn het archiveren van de bestuursstukken. Ykke geeft aan dat zij hier te weinig van weet om te kunnen beoordelen wat bewaard moet/kan worden en wat niet. Denise geeft aan wel interesse te hebben om dit te doen.

Er wordt nog stil gestaan bij de inzet van Anneke Mensch en Bep Knip die in het verleden bij Modern Beraad met behulp van een bandrecorder alle bijeenkomsten opnamen en daarna uitwerkten.

Het totaal digitaliseren is een kostbare aangelegenheid aldus Marco. Het archief van Modern Beraad is ook interessant voor het historische humanistisch centrum en/of de gemeente Den Haag waardoor het dan ook openbaar wordt voor anderen. Archiefopslag vraagt een bepaald klimaat. Wellicht kan een archivaris van het Historisch Humanistisch Centrum ernaar komen kijken en adviezen geven. Er zou een boek gemaakt kunnen worden waarbij bijv. oud bestuursleden kunnen worden geïnterviewd.

Het archief bevindt zich nu nog in het kantoor van het HV en beslaat 2 archiefkasten en 2 planken met boeken. Er is in het Couveehuis een kast beschikbaar. Het archief en de boeken zouden overgeheveld moeten worden naar het Couveehuis. De boeken kunnen dan een bibliotheekfunctie vervullen.

Het voorstel van Helen Land is dat in ieder geval de (lees) boeken overgeheveld gaan worden naar het Couveehuis. Diana Tempelman zal de ‘beheerder’ worden van de bibliotheek. Verder zal Marco komen met een concrete uitwerking van de opties en de kosten die gemaakt moeten worden voor archivering. Het bestuur zal dit dan voorleggen aan de leden.

Programma 2016

In 2015 was de rode draad in het programma Compassie. Voor 2016 worden suggesties gedaan. Besloten wordt het thema ‘Ik en de ander’ als rode draad te nemen, waaronder veel van de suggesties kunnen vallen.

Rondvraag

Email versus postverzending

Vanwege actualiteit, snelheid en kostenbeheersing is er voor gekozen dat er via email gezonden wordt. De leden die geen emailadres hebben ontvangen het programma c.q. de uitnodigingen via de post. Belangstellenden ontvangen alleen email omdat er van hen sowieso geen postadressen bekend zijn. Indien er een wens tot postzending is dan kan het verzoek bij Judith worden neergelegd.

Nieuwe leden

Helen de Raad vraagt naar aanleiding van een terugkoppeling door nieuwkomers aan Judith aandacht voor het volgende. We moeten ons met z’n allen bewust zijn van een open houding naar nieuwkomers en introducees. Doordat veel leden elkaar al lang kennen kan er een gevoel van al gevormde groepjes ontstaan en een gevoel van het “alleen staan als nieuwkomer”. Niet iedereen kan daar even gemakkelijk overheen stappen. Als we daar met z’n allen bewust van zijn dan komt het goed.

Afsluiting

Helen Land sluit de vergadering en er vindt een gezamenlijke lunch plaats.