Verslag Algemene Ledenvergadering 2016 De Vrijplaats

Plaats en Tijd: Zondag 28 augustus 2016, Couveehuis, Frankenslag 139, Den Haag van 11.00 tot 13.30 uur

11.00 uur:
Voorzitter Helen Land opent deze bijeenkomst, heet alle aanwezigen hartelijk welkom, met name de gastbezoekers. In het kader van verbreding en verbinding zijn gasten vanuit een verwante organisatie zeer welkom. Tevens geeft Helen een toelichting op het programma van deze ochtend.

Inleiding: Waar staan we voor en waar willen we naartoe met De Vrijplaats? door Marco Oostdijk

Een meerjarenvisie voor de jaren 2017-2020, een perspectiefschets voor de toekomst van De Vrijplaats.

Thema: Waar staan we voor en waar willen we naar toe.
Marco schetst een visie met als een rode draad: uit de traditie van het voormalig Modern Beraad, via de huidige bijeenkomsten van De Vrijplaats naar verdere ontwikkeling van ons gedachtegoed, als inspiratiebron voor zingeving en vernieuwd, verder verbreed humanisme.

 1. Relevante trends rondom zingeving en humanisering; welke processen vinden plaats, welke veranderingen inspireren De Vrijplaats? Sociale en levensbeschouwelijke verbanden veranderen. De 24-uurs samenleving is vermoeiend en chaotisch; de staat heeft het niet meer voor het zeggen; vloeibare instituties en risico samenleving; secularisering en opkomst nieuwe religies; groei van nieuwe religiositeit, vrijzinnigheid en spiritualiteit. Dus: vraag naar overzicht, verbinding, zingeving, humanisering en zingevende plekken.
 1. Het woord en de betekenis van ‘humanisme’; dit wordt al geruime tijd verschillend ingevuld en is onhelder en divers. Er zijn verschillende percepties van humanisme in het spraakgebruik. Het imago van het humanisme lijkt soms zelfs een drempel voor verbinding, het lijkt atheïstisch en ideologisch verouderd, levert géén ledenbinding en maatschappelijke urgentie lijkt weg. Dus: Humanisme vraagt vanwege onvoldoende en onduidelijke betekenis als bron voor zingeving om een nieuw imago.
 1. Wat betekent dit voor de positie en rol van de humanistische beweging en De Vrijplaats? De rol van het HV was altijd cultuur kritisch; zelfbeschikking en autonomie stonden centraal. Ontstaan uit een tegenbeweging tegen de verzuiling. De vraag is nu: gaat het humanisme voor meer menselijkheid of blijft het strijden tegen de religies? En is dat in deze tijd nog wel voldoende? De beweging waar humanistische organisaties nu voor staan is: kan deze van origine anti-religieuze stroming naar een breed, inclusief humanisme; een opschuiven naar het midden? Het blijkt dat de Religieuzen en Vrijzinnigen wél steeds meer zijn opgeschoven naar het midden, zij zijn minder orthodox en geven ruimte voor andersdenkenden. Dus: Laten wij hier nu kijken wat al deze tendensen nu betekenen voor de rol en de positie van De Vrijplaats.
 1. Positie en rol van De Vrijplaats. De rol van De Vrijplaats neemt steeds meer een onafhankelijke tussenpositie in als Verbinder van verschillend gedachtegoed en meerdere bronnen. Ondogmatisch humanisme voor iedereen. Daar ligt onze kracht. Wij kunnen werken vanuit onze kracht, het innemen van een tussenpositie, niet alleen maar humanistisch, maar breder. Wij kunnen een onafhankelijk en ondogmatisch platform voor inspiratie, zingeving en levenskunst in een chaotische wereld zijn. Voor vrije denkers, persoonlijk en laagdrempelig. Wij staan open voor persoonlijke religiositeit en spiritualiteit, voor een open dialoog met andere onafhankelijke denkers van welke groep dan ook. Wij willen graag de verbinding met verwante organisaties aangaan. Door het introduceren van andere bijeenkomsten met andere werkvormen, náást de zondagsbijeenkomsten, willen wij steeds nieuwe bezoekers blijven aan trekken. Dus: Wij gaan ons actief verbreden, in contact met verwante organisaties, door samenwerking, en door activiteiten die zich richten op grotere aantallen belangstellenden die denken en leven vanuit een brede humanistisch grondslag.

Na deze inleiding volgt een korte ronde met vragen en opmerkingen. Er wordt instemmend en positief gereageerd op deze introductie van het meerjarenplan voor De Vrijplaats.

11.50 uur:  Opening ALV door de voorzitter

De voorzitter dankt Marco hartelijk voor zijn mooie inleiding welke als discussiestuk voor het verdere gesprek over De Vrijplaats zal dienen.

Agendapunt 1:  Discussiepunten n.a.v. de inleiding

 1. Het persoonlijk humanisme blijft voor De Vrijplaats-leden belangrijk en wordt in een breder perspectief geplaatst. De leden kunnen zich vinden in De Vrijplaats als een ontmoetingsplaats voor ondogmatische zinzoekers met als belangrijke thema’s: persoonlijke zingeving en levenskunst;, en onze sociale rol als bevlogen burgers op zoek naar een humanere wereld. Ons vertrekpunt is het brede, ‘all inclusieve’ (niet-atheïstische) humanisme. Wij laten ons daarbij voeden door andere vrijzinnige en/of spirituele bronnen. Het persoonlijke blijft van kracht maar wordt in een breder perspectief geplaatst door verbinding te leggen met verwante organisaties op specifieke onderwerpen/thema’s (zie ook agendapunt 5). Vanuit onze eigen kracht en visie willen wij die samenwerking aangaan met de gedachte dat we samen een groter bereik hebben. Die samenwerking beginnen we vanaf nu stapsgewijs op te bouwen. Wij zijn dan ook blij dat de genodigden deze visie delen en ook hun positieve medewerking en samenwerking willen verbinden aan De Vrijplaats.
 2. De Vrijplaats kiest er voor om zelfstandig te blijven bestaan. De situatie is nu 30 betalende leden en gemiddeld 10 betalende bezoekers per bijeenkomst. Wij zetten qua doelgroep in op verruiming en verjonging van ons ledenbestand. Wij willen toe naar minimaal 50 leden in 2020 en zoeken daarnaast meer betalende bezoekers.
 3. Ingestemd. Wij denken na over verruiming /verandering van plaats, werkvormen en mogelijk tijdstip. Van belang vinden de leden dat de zondagochtend in 2017 blijft bestaan. Daarnaast zal worden geëxperimenteerd met andere tijden, locaties en werkvormen voor onze bijeenkomsten. Ook onze communicatievormen en marketingprofiel willen we wat verruimen.
 4. Ingestemd. Het financiële voorstel in de begroting van 2017 om over extra geld te beschikken ten behoeve van de programmering en pr wordt goedgekeurd. (Dit komt in het ALV-verslag ook aan de orde).
 5. Punt van aandacht en reflectie: De ondertitel van De Vrijplaats ‘humanistisch centrum voor zingeving’ is wellicht te beperkt om aan te geven wie wij zijn en wat wij doen. Het bestuur en de programmaraad zullen dit in hun overleg bespreken en naar de leden communiceren. Het is een punt van aandacht en de leden wordt gevraagd mee te denken.

Agendapunt 2:  Verslag ALV 27-09-2015

Het verslag van de ALV van 27 september 2015 wordt tekstueel en inhoudelijk vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag het volgende.

 • Archief van De Vrijplaats: De voorzitter spreekt haar dank uit aan de vele vrijwilligers die hebben meegeholpen om alle stukken van De Vrijplaats uit te zoeken, te ordenen, in overzicht te brengen en uiteindelijk te archiveren zoals door het gemeentearchief werd voorgeschreven. Het gehele archief is vervoerd naar het Haags Gemeentearchief en is nu openbaar toegankelijk voor inzage.
  Actie Bestuur: Formeel moeten de eigendomsrechten nog worden overgedragen aan het gemeentearchief.
 • Boeken van De Vrijplaats: Ook de boeken van De Vrijplaats zijn uit de Torenstraat gehaald en staan nu in onze kast in het Couveehuis. Leden die een boek willen lenen kunnen dit in principe voor een maand doen en daarna kan nog een maand worden verlengd. Mochten leden geschikte boeken hebben die zij niet meer in eigen bezit hoeven te hebben, dan kunnen zij deze schenken aan de bibliotheek. Op de site staat een overzicht met de beschikbare boeken.

Agendapunt 3: Financieel overzicht 2015
Na toelichting door de penningmeester, die dit jaar voor het eerst een jaaroverzicht heeft gemaakt en gebruik heeft gemaakt van beperkte gegevens, en na dankzegging aan de kascommissie, wordt het financieel overzicht 2015 goedgekeurd. Penningmeester en de kascommissie zijn bij deze voor deze klus gedechargeerd.

Agendapunt 4:  Stand van zaken financiën 2016 en de begroting 2017 

 • De penningmeester geeft een toelichting op het financieel overzicht van de maanden januari-augustus van 2016.
 • Besluit: De contributie voor de leden blijft hetzelfde en wordt vastgesteld op minimaal € 60,- per jaar; extra vrijwillige bijdragen zijn welkom. De toegang voor gastbezoekers blijft € 8,-, omdat deze bijdrage nodig is voor het dekken van de kosten.
 • Voorstel om extra gelden vanuit de spaarrekening aan te spreken voor programmering, PR en Communicatie voor een bedrag van € 500,- in 2016 en voorlopig € 1.000,- in 2017 tot een totaal maximum van € 2.500,- wordt door de leden akkoord.

Agendapunt 5:  Voorstel thema 2017 en invulling bijeenkomsten

Voor de zomer is de programmaraad bijeen geweest en heeft het voorstel voor het thema 2017 besproken: Het leven als reis.

 • De reismetafoor en de boeken over levenskunst van Joep Dohmen zijn inspiratiebron. Het zal gaan over de filosofie van het goede leven en een positieve benadering van het ouder worden. De verwachting is dat Joep Dohmen, begin van het jaar, spreker zal zijn nadat hij zijn nieuwe boek heeft afgerond. In het thema is ruimte om te onderzoeken wat en wie je tegenkomt op je levensreis en hoe je daar mee omgaat; welke weg kies je; welke kantelpunten ben je tegen gekomen, wie zijn je reisgenoten en waarom; wat is je levensverhaal?
 • Denken over tijd zal ook een onderdeel zijn; het Westers denken over tijd en het Oosters denken over tijd. En hoe dat in het Westen veranderd is. De Stoïcijnen wezen ons al de weg naar innerlijke vrede en rust; hoeveel is daar van over gebleven als je het boek ‘Rusteloosheid’ van Ignaas Devisch leest.
 • Het zal ook aansluiten bij het thema 2016 van het HV, ‘Once in a Lifetime’ over vergankelijkheid; de succesvolle expositie in de Nieuwe Kerk met extra bijeenkomsten, wandelingen etc met sprekers/schrijvers/kunstenaars en andere bekende Nederlanders die de vergankelijkheid en het leven hier op aarde nader hebben geïllustreerd. Wellicht is het mogelijk om enkele onderdelen vanuit deze expositie toe te passen in ons programma. Zoals bijvoorbeeld de workshop Curriculum Illusione waarbij je aan de hand van een levenslijn bepaalt hoe de rest van je leven er uit gaat zien. Je bepaalt zelf je fictieve einde en markeert belangrijke gebeurtenissen.
 • Voor de wat grotere evenementen zoals zoals een spreker naar aanleiding van het uitkomen van een nieuw boek is het voorstel om samen te werken met andere organisaties zoals bijvoorbeeld het HV en boekhandel Paagman. Dit ook om wat meer en wellicht ander publiek te trekken, dat dan tevens kan kennismaken met het gedachtegoed van De Vrijplaats.

De leden stemmen in met dit voorstel. De Programmaraad zal het in het najaar nader uitwerken, De leden worden uiteraard op de hoogte gesteld van het nieuwe programma, waarbij gelijk zal worden gekeken hoe dit zo breed en aantrekkelijk mogelijk kan worden verspreid.

Agendapunt 6: Samenwerking met andere –zuster- organisaties in 2016/2017

 1. Het voorstel om op 18 september 2016 een bijdrage te leveren aan de bijeenkomst van het Apostolisch Genootschap bij de opening van de Vredesweek met als thema ‘Vrede Verbindt’, wordt door de leden zeer positief aangenomen.
 2. Het voorstel om in 2017 met het HV Den Haag en eventueel anderen 2 grote bijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld in het kader van een uit te geven filosofisch/humanistisch boek (zie hierboven Programmavoorstel), wordt door de leden goedgekeurd.
 3. Nu wij er in de nabije toekomst niet meer voor kiezen om op te gaan in het HV Den Haag en juist te gaan voor eigen kracht is het wel belangrijk een bepaalde vorm van samenwerking/samenspraak te hebben met het HV. Een groot aantal HV leden (50) hebben afgelopen halfjaar onze bijeenkomsten bezocht. Binnenkort zal er een gesprek met het bestuur van het HV plaatsvinden. Het bestuur wil het HVH voorstellen een vaste jaarbijdrage te leveren aan De Vrijplaats om de HV-leden te ontlasten van hun € 8,- entree en om samen tenminste twee grote evenementen in 2017 te organiseren. De leden stemmen hiermee in.
 4. Voorstel van het Bestuur om actief te gaan netwerken en programma’s uitwisselen naar diverse achterbannen wordt van harte aangenomen. 

Afsluiting van de vergadering met een hapje en een drankje.